Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist van Smitjefit en haar opdrachtgever voor behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke of rechtspersonen, of hun wettelijke vertegenwoordigers die de diëtist raadplegen.

Verhindering
Afspraken worden in rekening gebracht. Afzeggen kan, dat dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. Alleen als een afspraak minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht.

Declaraties
Smitjefit is een niet gecontracteerde diëtist. De opdrachtgever ontvangt een factuur waarbij de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd is.

Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever niet betaalt, zullen alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso
De diëtist is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Verschuldigdheid
Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de diëtist.

Klachten
Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Lees meer over de klachtenprocedure.

Privacy
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij handelen conform deze wet.

Website en online coaching

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Smitjefit geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site gelinkt is.

De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een arts, diëtist of andere deskundige.

Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt Smitjefit zich uiteraard gaarne aanbevolen.

Smitjefit sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade, die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van “Smitjefit” of met de onmogelijkheid deze te gebruiken met inbegrip van het gebruik van de aangeboden producten.

Het gebruik van alle producten is voor eigen risico van de bezoeker.

Smitjefit stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.

Smitjefit geeft advies op basis van de door u gegeven informatie. Wij zijn hierin afhankelijk van de door u opgegeven informatie en wijzen u erop om alles zo correct mogelijk aan ons door te geven. Het is bekend dat de resultaten van het dieet mede afhankelijk zijn van de begeleiding die u volgt!

U dient een arts te raadplegen bij:
– Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
– Uitstralende pijn op de borst
– Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
– Hartkloppingen
– Kortademigheid
– Diabetes
– Psychische- aandoeningen en/of ziekten
– Epilepsie
– Bloedarmoede
– Goed- of kwaadaardige gezwellen

Privacyverklaring

Smitjefit gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Smitjefit dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Smitjefit heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Smitjefit bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Smitjefit zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Smitjefit heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar smitjefit@gmail.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Smitjefit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Smitjefit kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via smitjefit@gmail.com

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.